پوستر

راهنمای ارسال مقالهراهنمای ارسال مقاله
لطفا ابتدا از طريق گزينه ارسال و پيگيري مقاله، ثبت نام نماييد.
جهت وارد كردن كد ملي، زبان كامپيوتر خود را در حالت انگليسي قرار دهيد.
زمان ورود به سامانه، كد ملي خود را تايپ كنيد و از كپي و پيست كردن آن خودداري نماييد.
لطفا مقاله خود را كه طبق دستورالعمل مندرج در گزينه (راهنماي نگارش مقاله) آمده است، ارسال فرماييد.
بازديدهاSite Statistics
View This Page: 93097
Site Visits: 132345963
Subportal Visits: 93097
Subportal Today: 29
Today: 14476
This page today: 29
متون عمومی
Wednesday, December 09, 2020
شيوه نامه ارسال مقاله به همايش بين المللي حقوق بين‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه 
 
o       مقاله در چارچوب اهداف و محورهاي همايش باشد.
o        منظور از منطقه، منطقه غرب آسيا و شمال افريقاست و موضوعات مرتبط با منافع جمهوري اسلامي ايران در منطقه در اولويت هستند.
o        موضوع مقاله جديد باشد و از نوآوري و ابتكار برخوردار باشد و براي يك يا چند موضوع راه حل ارائه دهد.
o        چكيده مقالات فارسي و انگليسي حداقل 150 و حداكثر 300 كلمه به همراه 5 عبارت كليدي باشد.
o        اصل مقاله حداقل 4500 و حداكثر 10000 كلمه باشد.
o        نام كامل نويسنده يا نويسندگان، سمت و رتبه دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسه متبوع به دو زبان فارسي و انگليسي همراه با نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي درج شود.
o        ساختار مقاله با شماره مشخص گردد.
o        استدلال و تحليل حقوقي در مقاله وجود داشته باشد
o        مقاله با رويكرد علمي ترويجي و يا علمي پژوهشي تدوين شوند
o        مقاله داراي مقدمه و متن و نتيجه گيري و منابع فارسي و انگليسي باشد
o        منابع  شامل منابع انگليسي و به ترتيب حروف الفبا باشد.
o        فونت مقاله B Zar با سايز 12 باشد.
o        منابع پايان متني به شكل زير تنظيم گردند
كتاب: 1- نام خانوادگي، نام، عنوان كتاب، نام مترجم يا مصحح، جلد چندم، چاپ چندم ، محل انتشار، ناشر، سال انتشار.
مقاله: 1- نام خانوادگي، نام، «عنوان مقاله»، نام مجله، شماره، دوره، ماه، سال انتشار.
o        معادل لاتين نام هاي خاص و عبارات تخصصي و تركيبات خارجي با ذكر شماره در پاورقي درج شود.
o        ارجاعات به صورت درون متني ( APA ) ( نام خانوادگي، سال، صفحه) نوشته شوند.
o        ارائه همزمان يك مقاله به چند نشريه يا همايش و يا ارائه مقالات منتشر شده و يا پذيرش شده به اين همايش جايز نيست.
 مقالاتي كه طبق اين دستورالعمل تنظيم و ارسال نگردد به مرحله داوري نخواهند رسيد.
o        مسئوليت صحت مطالب مندرج در مقاله و ليست منابع به عهده نويسنده است.
o        مطالب ارائه شده توسط نويسندگان مي از خود نويسنده ارائه كننده تلقي مي گردد و هر گونه استفاده از مطالب ديگران بايد با ذكر منبع آورده شود.
o        مقاله به صورت الكترونيكي و صرفاً از طريق سايت همايش به آدرس IIL.qom.ac.ir ثبت گردد.
View This Page: 4047
Home | Back |
Guest (Qomuniguest)


Powered By : Sigma ITID