پوستر

راهنمای ارسال مقالهراهنمای ارسال مقاله
لطفا ابتدا از طريق گزينه ارسال و پيگيري مقاله، ثبت نام نماييد.
جهت وارد كردن كد ملي، زبان كامپيوتر خود را در حالت انگليسي قرار دهيد.
زمان ورود به سامانه، كد ملي خود را تايپ كنيد و از كپي و پيست كردن آن خودداري نماييد.
لطفا مقاله خود را كه طبق دستورالعمل مندرج در گزينه (راهنماي نگارش مقاله) آمده است، ارسال فرماييد.
بازديدهاSite Statistics
View This Page: 93094
Site Visits: 132344549
Subportal Visits: 93094
Subportal Today: 26
Today: 13062
This page today: 26
متون عمومی
Wednesday, December 09, 2020
ارائه شفاهي برخي مقالات داخلي و خارجي برگزيده در همايش
انتشار الكترونيكي مقالات برگزيده در مجموعه مقالات همايش (ISC)
انتشار برخي مقالات برگزيده در مجلات علمي پژوهشي
صدور گواهي شركت و ارائه مقاله در همايش
ارائه رئوس راه‌حل‌ها در حوزه‌هاي مختلف به نهادهاي مرتبط
معرفي و تجليل از حاميان
View This Page: 3326
Home | Back |
Guest (Qomuniguest)


Powered By : Sigma ITID