پوستر

راهنمای ارسال مقالهراهنمای ارسال مقاله
لطفا ابتدا از طريق گزينه ارسال و پيگيري مقاله، ثبت نام نماييد.
جهت وارد كردن كد ملي، زبان كامپيوتر خود را در حالت انگليسي قرار دهيد.
زمان ورود به سامانه، كد ملي خود را تايپ كنيد و از كپي و پيست كردن آن خودداري نماييد.
لطفا مقاله خود را كه طبق دستورالعمل مندرج در گزينه (راهنماي نگارش مقاله) آمده است، ارسال فرماييد.
بازديدهاSite Statistics
View This Page: 83140
Site Visits: 127030947
Subportal Visits: 83140
Subportal Today: 41
Today: 13010
This page today: 41

همايش بين المللي حقوق بين الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه

با عنايت به درخواست برخي از نويسندگان و با هدف مشاركت حداكثري علاقه مندان، مهلت ارسال مقالات و زمان برگزاري همايش تمديد گرديد. لازم به ذكر است رويداد انتخابات رياست جمهوري 1400 در ايران و تعطيلات تابستان و تراكم فعاليت هاي آموزشي و دفاع از پايان نامه ها در اواخر شهريور و اوايل مهرماه در دانشگاه ها موجب گرديد تا برگزاري همايش در زماني زودتر از 21 و 22 مهرماه 1400 ميسور نباشد.
از تمام پژوهشگران حقوق بين الملل دعوت مي شود تا در اين فرصت فراخ با ارسال آثار علمي خود در چارچوب موضوعات همايش، جامعه حقوقي بين المللي ايران و جهان را از آخرين نتايج تحقيق خود مطلع نموده و با ترويج دكترين هاي حقوقي ارزشمند خود در تصميم سازي هاي حقوقي بين المللي در كشور نقش آفريني نمايند.

عکس های مرتبط :

View This Page: 1645
Home | Back |
Guest (Qomuniguest)


Powered By : Sigma ITID