پوستر

راهنمای ارسال مقالهراهنمای ارسال مقاله
لطفا ابتدا از طريق گزينه ارسال و پيگيري مقاله، ثبت نام نماييد.
جهت وارد كردن كد ملي، زبان كامپيوتر خود را در حالت انگليسي قرار دهيد.
زمان ورود به سامانه، كد ملي خود را تايپ كنيد و از كپي و پيست كردن آن خودداري نماييد.
لطفا مقاله خود را كه طبق دستورالعمل مندرج در گزينه (راهنماي نگارش مقاله) آمده است، ارسال فرماييد.
بازديدهاSite Statistics
View This Page: 83139
Site Visits: 127030929
Subportal Visits: 83139
Subportal Today: 40
Today: 12992
This page today: 40
متون عمومی
Wednesday, December 09, 2020 راهنماي پرداخت هزينه

--- راهنماي پرداخت هزينه‌هاي همايش براي اتباع ايراني ---

1- صدور گواهي پذيرش مقاله (اعضاي هيئت علمي دانشگاه و اساتيد حوزه) 200000 تومان

2- صدور گواهي پذيرش مقاله (سايرين) 150000تومان
ملاك پرداخت هزينه طبق مورد اول يا دوم، نويسنده مسوول مقاله است.
هزينه پس از اعلام پذيرش مقاله جهت صدور گواهي پذيرش مقاله (ISC) دريافت مي‌گردد

 براي مقالاتي كه دو يا چند نويسنده دارند،
پرداخت يك هزينه كفايت مي كند و براي تمام نويسندگان گواهي جداگانه صادر مي گردد.
 3- صدور گواهي شركت در همايش - 50000 تومان
هزينه جهت صدور گواهي شركت (حضوري يا مجازي) در همايش دريافت مي‌گردد.
صدور گواهي شركت مجازي در همايش منوط به ورود به تالار مجازي با نام و نام خانوادگي كامل به عنوان نام كاربري است.
برگزاري حضوري همايش منوط به مجوز پروتكل هاي رسمي بهداشتي در ايام برگزاي خواهد بود.

شيوه پرداخت هزينه همايش 
 جهت صدور گواهي شركت در همايش و يا گواهي پذيرش مقاله لازم است مراحل زير انجام گيرد:
1- هزينه مورد نظر به شماره حساب 4001097003022792 و يا شماره شبا IR440100004001097003022792 بنام درآمد اختصاصي دانشگاه قم عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  واريز گردد.
* لازم به ذكر است پرداخت به شماره حساب و شباي مذكور در تمامي شعب تمامي بانك ها و پرداخت به شماره شباي مذكور از طريق بسياري از برنامه هاي اينترنتي بانكي امكانپذير است.
2- تصوير فيش واريزي يا صورتحساب اينترنتي به ايميل iil@qom.ac.ir ارسال گردد.

حضور بدون ثبت نام براي عموم آزاد است.
View This Page: 2860
Home | Back |
Guest (Qomuniguest)


Powered By : Sigma ITID