پوستر

راهنمای ارسال مقالهراهنمای ارسال مقاله
لطفا ابتدا از طريق گزينه ارسال و پيگيري مقاله، ثبت نام نماييد.
جهت وارد كردن كد ملي، زبان كامپيوتر خود را در حالت انگليسي قرار دهيد.
زمان ورود به سامانه، كد ملي خود را تايپ كنيد و از كپي و پيست كردن آن خودداري نماييد.
لطفا مقاله خود را كه طبق دستورالعمل مندرج در گزينه (راهنماي نگارش مقاله) آمده است، ارسال فرماييد.
بازديدهاSite Statistics
View This Page: 83171
Site Visits: 127032101
Subportal Visits: 83171
Subportal Today: 72
Today: 14164
This page today: 72
متون عمومی
Wednesday, December 09, 2020 محورهاي همايش

محور نخست: مخاصمات در منطقه از منظر حقوق بين‌الملل توسل به زور 
محور دوم: مخاصمات در منطقه از منظر حقوق بين‌الملل بشر و بشردوستانه
محور سوم: مخاصمات در منطقه از منظر حقوق بين‌الملل پس از جنگ
محور چهارم: تروريسم در منطقه از منظر حقوق بين‌الملل : بررسي موردي قضاياي شهيد سليماني و شهيد فخري زادهموضوعات فرعي پيشنهادي همايش حقوق بين‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه
• محور نخست: مخاصمات در منطقه از منظر حقوق بين‌الملل توسل به زور 
 1- مداخلات ساير دولت ها در مخاصمات مسلحانه داخلي از منظر حقوق بين‌الملل: مورد مداخله ايران در سوريه و عراق
 2-مداخلات ساير دولت‌ها در مخاصمات مسلحانه داخلي از منظر حقوق بين‌الملل: مورد مداخله امريكا در سوريه و عراق
 3- دعوت به مداخله نظامي از منظر حقوق توسل به زور: مورد جنگ قره باغ
 4- ماهيت و نقش پيمان‌هاي نظامي كشورهاي همسايه ايران در مخاصمات منطقه
 5- پاسخ نظامي ايران به تروريست‌هاي مستقر در سوريه در پي حوادث تروريستي حمله به مجلس شوراي اسلامي و مرقد امام خميني (ره) در 1396
 6- پاسخ نظامي ايران به تروريست‌هاي مستقر در سوريه پيرو حادثه تروريستي به رژه نظامي اهواز در 1397
7- حملات برون مرزي تركيه در عراق و سوريه از منظر حقوق توسل به زور
8- تروريسم فرامرزي از منظر حقوق توسل به زور
9- مفهوم تجاوز در حمله به اعضاي نيروهاي مسلح دولت خارجي: مورد حمله به سردار سليماني، ابظومهدي المهندس  و همراهان
10- بحران قره باغ از منظر حق تعيين سرنوشت با نگاهي به موافقتنامه صلح
11- تعارض حق تعيين سرنوشت و اصل حاكميت: سركوب شورشيان در ليبي و سوريه
12- مداخله نظامي ائتلاف سعودي در يمن از منظر حقوق توسل به زور
13- رويكردهاي دوگانه آمريكا در مورد دامنه اصل منع مداخله در مخاصمات مسلحانه منطقه
14- بازانديشي مفهوم دفاع مشروع در پرتو مخاصمات مسلحانه در منطقه
15- مخاصمات مسلحانه در منطقه از منظر توسل به زور در شريعت اسلامي: مطالعات موردي مخاصمات سوريه، عراق، يمن و قره باغ

• محور دوم: مخاصمات در منطقه از منظر حقوق بين‌الملل بشر و بشردوستانه
1- اجراي ملي حقوق بشردوستانه  در كشورهاي منطقه: مباني قانوني و چالش‌ها
2- حقوق بشردوستانه در آيينه دستورالعمل‌هاي نظامي كشورهاي منطقه
3- نقش سازمان‌هاي بين‌المللي غيردولتي در اجراي حقوق بشردوستانه در مخاصمات منطقه
4- ارزيابي عملكرد هيات‌هاي تحقيق و نظارت در اجراي حقوق بشردوستانه در مخاصمات منطقه
5- جرم انگاري جرائم ارتكابي در مخاصمات مسلحانه در نظام هاي حقوقي كشورهاي منطقه
6- بررسي حقوقي بين‌المللي اخراج و انتقال اجباري جمعيت غيرنظامي در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين
7- ابعاد نقض حقوق بشر و بشردوستانه در مخاصمه مسلحانه در يمن
8- بررسي عملكرد سازمان‌هاي منطقه‌اي در مخاصمات مسلحانه در منطقه
9- بررسي ابعاد حقوقي بين‌المللي جنايات ارتكابي داعش در سوريه وعراق
10- حمايت از اقليت‌ها در مخاصمات مسلحانه در منطقه از منظر حقوق بشردوستانه
11- حمايت از قربانيان در مخاصمات مسلحانه در منطقه حقوق بشردوستانه
12- حمايت از گروه‌هاي آسيب پذير در منطقه حقوق بشردوستانه
13- حقوق بشردوستانه قابل اعمال در مبارزه با تروريسم فرامرزي
14- بوم زدايي در مخاصمات مسلحانه منطقه ازمنظر حقوق بشردوستانه
15- منازعات آبي در منطقه از منظر حقوق بشردوستانه
16- تعهد به اعطاي كمك بشردوستانه به مناطق جنگي در شرايط همه‌گيري كوويد 19: بررسي موردي مخاصمات منطقه
17- استفاده از آب به عنوان سلاح در مخاصمات مسلحانه منطقه از منظر حقوق بشردوستانه
18- قواعد حاكم بر تشكيل و اداره كمپ هاي پناهندگان و آوارگان داخلي در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: بررسي موردي مخاصمات منطقه
20- استفاده عربستان از بمب هاي خوشه‌اي در جنگ يمن از منظر حقوق بشردوستانه
21- لزوم حمايت از آثار فرهنگي در مخاصمات مسلحانه منطقه از منظر حقوق بشردوستانه

    محور سوم: مخاصمات در منطقه از منظر حقوق بين‌الملل پس از جنگ
1- مسئوليت جبران خسارات پس از جنگ: مطالعه موردي ايران، كويت، سوريه، عراق، يمن، قره باغ
2- امكان‌سنجي مبارزه با بي‌كيفرماني با عضويت كشورهاي منطقه در ديوان بين‌المللي كيفري
3- مسئوليت سازمان‌هاي بين‌المللي ناشي از ترك فعل در ارتباط با مخاصمات مسلحانه منطقه
4- تعهدات دولت‌ها به ترميم و بازسازي خسارات پس از مخاصمات مسلحانه در منطقه
5- تعهدات دولت‌ها به همكاري براي بازگشت آوارگان جنگي: مطالعات موردي آوارگان سوري، آوارگان افغانستاني، آوارگان فلسطيني
6- مسئوليت بين‌المللي ناشي از هدايت و كنترل در مخاصمات منطقه: بررسي موردي سوريه و عراق و يمن
7- مسئوليت بين‌المللي ناشي از كمك و مساعدت در مخاصمات مسلحانه: بررسي موردي سوريه و عراق و يمن

•  محور چهارم: تروريسم در منطقه از منظر حقوق بين‌الملل : بررسي موردي قضاياي شهيد سليماني و شهيد فخري زاده
1- جايگاه حقوقي بين‌المللي مبارزه ايران با تروريسم در منطقه
2- تروريسم فرامرزي و ترور دانشمندان هسته‌اي ايران از منظر حقوق بشر و بشردوستانه
3- تفاوت‌سنجي تروريسم و مقاومت در منطقه از منظر حقوق بين‌الملل
4- مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها در مبارزه با تروريسم  بين‌المللي در منطقه
5- تحليل راي اوت 2020 دادگاه ويژه لبنان در مورد ترور رفيق حريري
6- مسووليت بين‌المللي دولت‌ها در قضيه ترور سردار سليماني
7- ترور سردار سليماني از منظر حقوق بين‌الملل كيفري؛ در جستجوي سازكار مقابله با بي‌كيفرماني
8- ابعاد حقوقي ترور دكتر محسن فخري زاده از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
9- امكان‌سنجي اقدام متقابل ايران در قضيه ترور سردار سليماني
10- امكان‌سنجي اقدام متقابل ايران در قضيه ترور دكتر فخري زاده

View This Page: 3384
Home | Back |
Guest (Qomuniguest)


Powered By : Sigma ITID