پوستر

راهنمای ارسال مقالهراهنمای ارسال مقاله
لطفا ابتدا از طريق گزينه ارسال و پيگيري مقاله، ثبت نام نماييد.
جهت وارد كردن كد ملي، زبان كامپيوتر خود را در حالت انگليسي قرار دهيد.
زمان ورود به سامانه، كد ملي خود را تايپ كنيد و از كپي و پيست كردن آن خودداري نماييد.
لطفا مقاله خود را كه طبق دستورالعمل مندرج در گزينه (راهنماي نگارش مقاله) آمده است، ارسال فرماييد.
بازديدهاSite Statistics
View This Page: 83110
Site Visits: 127022547
Subportal Visits: 83110
Subportal Today: 11
Today: 4610
This page today: 11
متون عمومی
Wednesday, December 09, 2020 اهداف همايش
 
1.         بررسي مواضع جمهوري اسلامي ايران نسبت به مخاصمات منطقه از منظر حقوق بين‌الملل
2.         بررسي مسووليت بين‌المللي دولت‌هاي طرف مخاصمه و ثالث و گروه‌هاي غيردولتي در مخاصمات منطقه
3.         بررسي ظرفيت‌ها و چالش‌هاي حقوقي بين‌المللي در مبارزه با تروريسم در منطقه
4.         بررسي ابعاد حقوقي بين‌المللي جنايت ترور سردار سليماني، ابومهدي المهندس و همراهان
5.         ارائه راهكارهاي حقوقي بين‌المللي به تصميم‌سازان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
View This Page: 2985
Home | Back |
Guest (Qomuniguest)


Powered By : Sigma ITID