پوستر

راهنمای ارسال مقالهراهنمای ارسال مقاله
لطفا ابتدا از طريق گزينه ارسال و پيگيري مقاله، ثبت نام نماييد.
جهت وارد كردن كد ملي، زبان كامپيوتر خود را در حالت انگليسي قرار دهيد.
زمان ورود به سامانه، كد ملي خود را تايپ كنيد و از كپي و پيست كردن آن خودداري نماييد.
لطفا مقاله خود را كه طبق دستورالعمل مندرج در گزينه (راهنماي نگارش مقاله) آمده است، ارسال فرماييد.
بازديدهاSite Statistics
View This Page: 79804
Site Visits: 125403018
Subportal Visits: 79804
Subportal Today: 12
Today: 7490
This page today: 12
ارتباط با ماارتباط با ما

ايران، قم، بلوار الغدير، دانشگاه قم، دانشكده حقوق
كد پستي: 3716146611
تلفن: +982532103000

امور داخلي: خانم دكتر مهناز رشيدي
امور خارجي: خانم زهرا حسن جان زاده
هماهنگي علمي: آقاي دكتر محمد ستايش پور

ايميل كنفرانس: IIL@qom.ac.ir

لطفا سؤالات خود را از طريق ايميل همايش مطرح فرماييد.1
View This Page: 3042
Home | Back |
Guest (Qomuniguest)


Powered By : Sigma ITID