پوستر

راهنمای ارسال مقالهراهنمای ارسال مقاله
لطفا ابتدا از طريق گزينه ارسال و پيگيري مقاله، ثبت نام نماييد.
جهت وارد كردن كد ملي، زبان كامپيوتر خود را در حالت انگليسي قرار دهيد.
زمان ورود به سامانه، كد ملي خود را تايپ كنيد و از كپي و پيست كردن آن خودداري نماييد.
لطفا مقاله خود را كه طبق دستورالعمل مندرج در گزينه (راهنماي نگارش مقاله) آمده است، ارسال فرماييد.
بازديدهاSite Statistics
View This Page: 61505
Site Visits: 115982850
Subportal Visits: 61505
Subportal Today: 19
Today: 14604
This page today: 19
تاریخ های مهمتاریخ های مهم
Thursday, December 17, 2020 فعال شدن فرايند ارسال و پيگيري مقالات


به اطلاع مي رساند علاقه مندان مي توانند از طريق گزينه ارسال و پيگيري مقاله نسبت به ارسال مقاله (حداكثر 2 مقاله) به سامانه همايش بين المللي حقوق بين الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه اقدام نمايند. 

View This Page: 3538
Home | Back |
Guest (Qomuniguest)


Powered By : Sigma ITID