پوستر

راهنمای ارسال مقالهراهنمای ارسال مقاله
لطفا ابتدا از طريق گزينه ارسال و پيگيري مقاله، ثبت نام نماييد.
جهت وارد كردن كد ملي، زبان كامپيوتر خود را در حالت انگليسي قرار دهيد.
زمان ورود به سامانه، كد ملي خود را تايپ كنيد و از كپي و پيست كردن آن خودداري نماييد.
لطفا مقاله خود را كه طبق دستورالعمل مندرج در گزينه (راهنماي نگارش مقاله) آمده است، ارسال فرماييد.
بازديدهاSite Statistics
View This Page: 93095
Site Visits: 132344785
Subportal Visits: 93095
Subportal Today: 27
Today: 13298
This page today: 27
تاریخ های مهم تاریخ های مهم
Monday, March 01, 2021 مهلت ارسال مقالات و زمان برگزاري همايش تمديد شد: 10 شهريور 1400 و 21-22 مهر 1400

با عنايت به درخواست برخي از نويسندگان و با هدف مشاركت حداكثري علاقه مندان، مهلت ارسال مقالات و زمان برگزاري همايش تمديد گرديد. لازم به ذكر است رويداد انتخابات رياست جمهوري 1400 در ايران و تعطيلات تابستان و تراكم فعاليت هاي آموزشي و دفاع از پايان نامه ها در اواخر شهريور و اوايل مهرماه در دانشگاه ها موجب گرديد تا برگزاري همايش در زماني زودتر از 21 و 22 مهرماه 1400 ميسور نباشد.
از تمام پژوهشگران حقوق بين الملل دعوت مي شود تا در اين فرصت فراخ با ارسال آثار علمي خود در چارچوب موضوعات همايش، جامعه حقوقي بين المللي ايران و جهان را از آخرين نتايج تحقيق خود مطلع نموده و با ترويج دكترين هاي حقوقي ارزشمند خود در تصميم سازي هاي حقوقي بين المللي در كشور نقش آفريني نمايند.
View This Page: 4926
Home | Back |
Guest (Qomuniguest)


Powered By : Sigma ITID